Taisyklės

Taisyklės

Vidinės taisyklės

 • Atvykę poilsiautojai privalo užsiregistruoti kempingo administracijoje, pateikdami asmens dokumentą, ir susipažinti su kempingo vidaus tvarkos taisyklėmis, bei jų laikytis.
 • Kempinge už visas paslaugas mokama iš anksto
 • Pasikeitus kempingo svečių planams, pinigai sumokėti už nakvynę kempinge, negrąžinami.
 • Asmenys iki 16 metų į kempingą priimami tik su suaugusiaisiais.
 • Transporto priemonės statomos kempingo teritorijoje, tik kempingo darbuotojo nurodytoje vietoje. 
 • Važiavimo greitis kempingo teritorijoje yra ne didesnis nei 10 km/val.
 • Tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys, globojantys asmenys atsako už savo vaikų saugumą ir elgesį. 
 • Asmenys, lankantys kempingo svečius, turi laikytis kempingo taisyklių.
 • Nameliuose paliekama bendra tvarka – inventoriaus dingimo, sugadinimo atveju mokama atitinkama suma, suderinta su administracija.
 • Išvykimas iš namelių iki 12 val. Apsisprendus pratęsti savo buvimo laiką, prašome apie tai informuoti kempingo administraciją.
 • Nameliuose draudžiama gyventi kartu su naminiais gyvūnais.
 • Nameliuose, visuose kempingo pastatuose rūkyti griežtai draudžiama.
 • Kempingo teritorijoje ir nameliuose privaloma laikytis priešgaisrinių reikalavimų.
 • Kempingo administracija neatsako už nameliuose, automobiliuose, palapinėse paliktų daiktų saugumą.
 • Kempingo administracija neatsako už besimaudančiųjų baseine saugumą.
 • Kempingo gyventojai, besinaudojantis baseinu, privalo laikytis baseino tvarkos taisyklių.
 • Kempingo teritorijoje draudžiama kurti laužus, tam specialiai neskirtose vietose.
 • Kempingo teritorijoje draudžiama šiukšlinti ar kitais būdais kenkti gamtai. Draudžiama gadinti, laužyti ar kitaip niokoti kempingo inventorių.
 • Kempingo teritorijoje automobilius plauti draudžiama.
 • Kempingo teritorijoje draudžiama triukšmauti ir trukdyti kitiems poilsiautojams.
 • Kempingo teritorijoje draudžiama garsiai groti ar klausytis savo muzikos ir naudoti kitus garsinius aparatus.
 • Kempingo teritorijoje draudžiama vedžioti palaidus šunis bei maudyti juos baseine. Naminiai gyvūnai kempingo teritorijoje turi būti su antsnukiais ir ant pavadėlio. Jų ekskrementus privaloma surinkti ir išmesti  į atliekų konteinerį.
 • Ramybės valandos – nuo 19 val. iki 8 val. ryto. Šiuo laikotarpiu leidžiama tik nekelianti triukšmo veikla.
 • Kempingo administracija turi teisę pašalinti iš kempingo asmenis, nesilaikančius kempingo tvarkos taisyklių. Tokiu atveju sumokėti pinigai negrąžinami.